Kopiëren, Printen & Meer!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer HR 12042523 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en transacties tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, gedaan of aangegaan door de besloten vennootschap Plaza Grafica Zuid B.V.; ook handelend onder de naam Knapkaartje.nl en Knapgeboortekaartje.nl 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper/uitvoerder aangeduid met Plaza Grafica zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt aangeduid met wederpartij. 

Artikel 2: Battle of Forms 

2.1 Algemene voorwaarden van de wederpartij gelden niet tenzij de algemene voorwaarden van de wederpartij schriftelijk door Plaza Grafica zijn aanvaard. 

Artikel 3: Aanbiedingen (offertes) 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij eventuele aanvrage verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Plaza Grafica mag uitgaan. 

3.2 Plaza Grafica heeft het recht, indien de opdracht van het werk uiteindelijk niet aan Plaza Grafica wordt gegeven, om aan de wederpartij alle kosten in rekening te brengen die Plaza Grafica heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken. 

Artikel 4: Overeenkomsten 

4.1 De overeenkomst, hoe dan ook genaamd, komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Plaza Grafica. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Plaza Grafica, danwel uit het feit dat Plaza Grafica uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

4.2 Plaza Grafica heeft altijd het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan. 

Artikel 5: Prijzen 

5.1 Alle prijzen in prijscourant, aanbiedingen of orderbevestigingen zijn, tenzij niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting en gelden uitsluitend voor levering af filiaal tenzij anders vermeldt is, waar de wederpartij de opdracht heeft verstrekt. 

5.2 Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor Plaza Grafica geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, copy, etc. aan Plaza Grafica zijn overhandigd, is Plaza Grafica niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. 

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst lonen en/of prijzen wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is Plaza Grafica gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Plaza Grafica is hiertoe eveneens gerechtigd bij herwaardering van betaalmiddelen. Geschiedt dit binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst zoals die bestond met Plaza Grafica te ontbinden. 

5.4 Plaza Grafica behoudt zich het recht voor eventuele montage, retouche of andere werkzaamheden, die Plaza Grafica noodzakelijkerwijze moet maken om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten, ten laste van de wederpartij te brengen. 

Artikel 6: Verzekeringen

6.1 De wederpartij dient, indien hij unieke onvervangbare exemplaren/materialen ter bewerking aan Plaza Grafica overhandigt, Plaza Grafica daarvan voor zoveel mogelijk schriftelijk en ondubbelzinnig op de hoogte te brengen. 

6.2 De wederpartij dient zelf voor verzekering van alle aan Plaza Grafica ter beschikking gestelde materialen zorg te dragen.

Artikel 7: Opdrachten per telefax 

7.1 Indien de opdrachten door de wederpartij aan Plaza Grafica per fax worden toegezonden komen alle onduidelijkheden, zoals afwijkingen in maten, diktes van lijnen (gedeeltelijk) onleesbaarheid etc., voor rekening en risico van de wederpartij. 

Artikel 8: Wijzigingen in de opdracht 

8.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, dienen tijdig schriftelijk aan Plaza Grafica te worden doorgegeven. Indien die wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden deze aan de wederpartij extra in rekening gebracht. Veranderingen/wijzigingen welke daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, kunnen prijsvermindering tot gevolg hebben. Wijzigingen, mondeling of per telefoon aan Plaza Grafica doorgegeven, komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering/wijziging overeengekomen levertijd door Plaza Grafica, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden. 

Artikel 9: Leveringen

9.1 Uitgangspunt is dat de wederpartij zijn materialen aanlevert bij een filiaal en op hetzelfde filiaal weer afhaalt. Indien Plaza Grafica materialen bij de wederpartij ophaalt/de eindproducten en/of de geleverde materialen bij de wederpartij aflevert komt zulks steeds voor rekening en risico van de wederpartij. Ingeval de wederpartij wenst dat Plaza Grafica het transport van de goederen voor haar rekening neemt, draagt de wederpartij het -door welke oorzaak dan ook ontstaan- risico van verlies, diefstal of beschadiging aan de goederen tijdens het vervoer alsmede het risico voor alle schade, welke door de betrokken goederen zijn veroorzaakt aan derden.

9.2 De levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding van de opdracht maar nooit eerder dan nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, materialen in het bezit van Plaza Grafica zijn en/of de bedongen vooruitbetaling door de wederpartij aan Plaza Grafica is voldaan. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolg, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen meerdere kosten ten laste van de wederpartij. Indien het spoedopdrachten vanwege de wederpartij betreft, zal hij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aan Plaza Grafica bij opdracht schriftelijk te kennen geven. Voor het geval Plaza Grafica alsdan voor het (spoed) transport zal moeten zorgdragen, zal Plaza Grafica de keuze van de vervoerder toekomen. De kosten van de vervoerder komen geheel voor rekening van de wederpartij.

9.3 Wanneer de door Plaza Grafica vervaardigde producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen of niet kunnen worden afgenomen staan de zaken ter beschikking van de wederpartij en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

9.4 Ingevolge van levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, dat Plaza Grafica bevoegd is aangaande die materialen welke niet binnen drie maanden na de overeenkomst zijn afgeroepen, de wederpartij schriftelijk te sommeren om binnen acht dagen na verzending van die sommatie aan Plaza Grafica een termijn van ten hoogste drie maanden te noemen, binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De wederpartij is verplicht aan deze sommatie tijdig gevolg te geven. 

Artikel 10: Vervoersrisico

10.1 Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de emballage van de door Plaza Grafica verzonden goederen in goede staat was.

10.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Plaza Grafica, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

10.3 De goederen reizen voor risico van de wederpartij, zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4 Goederen die middels een vervoerder bij de wederpartij zijn afgeleverd, zullen door de wederpartij terstond worden gecontroleerd. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen zullen zo spoedig mogelijk telefonisch en vervolgens uiterlijk vijf dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Plaza Grafica kenbaar worden gemaakt

Artikel 11: Reclames/Klachten

11.1 Reclames aangaande de door Plaza Grafica geleverde zaken en/of diensten zijn slechts mogelijk binnen vijf dagen na ontvangst van die zaken c.q. na levering van betrokken dienst en dienen voor zoveel mogelijk schriftelijk te geschieden.

11.2 Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

11.3 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn en wijze heeft gereclameerd en indien hij Plaza Grafica niet de gelegenheid heeft geboden gebreken/klachten te herstellen.

11.4 De wederpartij die het geleverde niet binnen vijf dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft gecontroleerd, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan die termijn van vijf dagen zal de wederpartij niet worden gehouden indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen, be- of verwerkt, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

11.5 Rechtsvorderingen ter zake dienen één jaar na de tijdige reclame, op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Plaza Grafica is slechts voor de schade door de wederpartij geleden aansprakelijk, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de grove schuld of opzet van Plaza Grafica tenzij op deze uitsluiting in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden en met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Plaza Grafica verzekerd is, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn.

12.2 Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen; – Plaza Grafica is niet aansprakelijk voor schade die door de wederpartij wordt geleden indien de zaken door de wederpartij reeds zijn verwerkt of behandeld; – niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade door welke oorzaak dan ook ontstaan; – Plaza Grafica is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt; – Plaza Grafica is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.; – De door Plaza Grafica te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade. – De door Plaza Grafica te vergoeden schade is beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht.

12.3 Gebreken in een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

12.4 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Plaza Grafica voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij door de wederpartij kan worden aangetoond dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de wederpartij grote nadelen met zich mee zou(den) brengen.

12.5 Plaza Grafica is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen die door de wederpartij aan Plaza Grafica zijn verstrekt.

Artikel 13: Afwijkingen

13.1 Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan.

13.2 Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

Artikel 14: Zet- of drukproeven

14.1 De wederpartij ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Plaza Grafica behoudt zich het recht voor een proef of revisie bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 15: Correcties 

15.1 Plaza Grafica is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd, in de voor het kopiëren afgegeven proef.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Plaza Grafica onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Plaza Grafica of diens leveranciers.

16.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht ontslaan Plaza Grafica van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden.

16.3 Ingeval van overmacht echter zal Plaza Grafica daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij en heeft de wederpartij bij ontvangst van die mededeling gedurende vijf dagen het recht de order schriftelijk te annuleren, e.e.a. echter onder de verplichting van Plaza Grafica reeds af te nemen en haar te vergoeden het eventueel reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 17: Betaling

17.1 Levering geschiedt tegen contante betaling of per pin aan het filiaal waar de opdracht wordt verstrekt. Bestellingen via de webshop worden direct ‘online’ afgerekend door middel van PayPal of iDeal. De goederen worden afgehaald zonder aftrek van enige korting.

17.2 Indien door Plaza Grafica wordt ingestemd met levering op factuur, dan dient betaling binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek van enige korting.

17.3 Indien er op rekening (middels een factuur) aan de wederpartij wordt geleverd, dan dient betaling rechtstreeks aan Plaza Grafica (in dit geval wordt de rechtspersoon bedoeld waarmee de overeenkomst is afgesloten te geschieden.

17.4 Plaza Grafica is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens aan de werkzaamheden te beginnen, of vóór de aflevering, voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en, voor zover van toepassing, alle werkzaamheden aan de order staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

17.5 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Plaza Grafica het recht om vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen zijnde 1,5 % per maand of een gedeelte van de maand en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud/Pandrecht

18.1 Alle door Plaza Grafica geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de wederpartij integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Plaza Grafica heeft voldaan.

18.2 De wederpartij is zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Plaza Grafica geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

18.3 De eigendom van de goederen blijft aan Plaza Grafica en gaat eerst over op de wederpartij op de dag waarop de wederpartij de verschuldigde prijs en de eventuele rente, kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan. 

Artikel 19: Incassokosten

19.1 Alle kosten door Plaza Grafica gemaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de wederpartij aan Plaza Grafica verschuldigde en niet door de wederpartij tijdig betaalde, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag inclusief b.t.w. gefixeerd en zullen tenminste Euro 130,00 bedragen.

Artikel 20: Retentierecht

20.1 Plaza Grafica is gerechtigd bewerkte goederen van de wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden voldoening van alle kosten die Plaza Grafica heeft gemaakt ter uitvoering van diezelfde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

20.2 Het recht tot retentie heeft Plaza Grafica ook in geval de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.

Artikel 21: Annuleringen

21.1 Indien de wederpartij een reeds eerder gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Plaza Grafica alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, alles onverminderd het recht Plaza Grafica op vergoeding wegens winstderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 22: Afname

22.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij verplicht de uigevoerde order direct na gereedkoming in ontvangst te nemen.

Artikel 23: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

23.1 Voor het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie voor welke werkzaamheden dan ook van de door Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op de auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en de wederpartij vrijwaart Plaza Grafica, zowel in als buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudigen of reproductie voortvloeiende.

Artikel 24: Periodieke uitgaven

24.1 Voor periodieke uitgaven geldt, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden.

24.2 Plaza Grafica is niet verplicht akkoord te gaan met het produceren van periodieken wanneer de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de wederpartij meer dan eenmaal ingebreke is geweest kan Plaza Grafica onverminderd haar verdere rechten een redelijke zekerheidsstelling eisen alvorens voort te gaan met produceren.

Artikel: 25 Ontbinding

25.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

25.2 Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Plaza Grafica richt, zal hij te allen tijde eerst Plaza Grafica schriftelijk in verzuim dienen te stellen en haar een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen te herstellen welke tekortkomingen de wederpartij nauwkeurig en voor zoveel mogelijk schriftelijk dient te melden.

25.3 De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

25.4 Indien Plaza Grafica instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Plaza Grafica steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en dergelijke kosten der vaststelling van de schade aan aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Plaza Grafica verrichte prestaties en heeft Plaza Grafica onverkort het recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 26: Geschillen

26.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

26.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen ter keuze van Plaza Grafica, worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Plaza Grafica Nederland B.V./Plaza Grafica Zuid B.V./L.Peeren Holding BV tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, danwel aan de gewone regels van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde Nederlandse rechter. Versie: januari 2018

Offerte aanvragen